Skřivánek

THE WOR[L]D IS YOURS
Varianty E-solutions

Skřivánek E-solutions vám nabízejí 3 varianty výuky:

E-learning

Forma výuky, při které student získá volný a neomezený přístup do online výukového programu. Na základě vstupního testu, definice studijních cílů a zaměření studia vygeneruje program automaticky vhodnou učební cestu, kterou lze kdykoliv modifikovat a rozšířit. Navíc má student přístup k dalším podpůrným materiálům, např. videím, kulturním textům, filmovému dabingu. Součástí programu jsou statistiky, které studentovi pomáhají ve vyhodnocení pokroku ve studiu. Výuka probíhá bez podpory virtuálního lektora, je však možné tuto formu výuky kombinovat s reálnými hodinami na nejbližší pobočce, nebo s výukou přes Skype. Student má možnost obrátit se v případě potřeby na technickou podporu.

E-tutoring

Metoda založená na poznávání a osvojování si cizího jazyka prostřednictvím práce s on-line programem a pasivní podpory výuky virtuálním lektorem. Kdykoliv student potřebuje, může prostřednictvím funkce v programu kontaktovat svého lektora, který mu vysvětlí nejasnosti a poskytne metodickou podporu při studiu. Lektorův přístup není proaktivní. Program na základě výsledků ve vstupním testu a stanovení studentových potřeb připraví učební cestu, kterou si může student sám upravit a kterou také doplňuje lektor na základě průběžných výsledků studenta. Program automaticky generuje zprávy o průběhu a úspěšnosti studia. Studentům je v pracovní dny během pracovní doby každé pobočky k dispozici technická podpora.

E-coaching

Způsob výuky založený na on-line přístupu ke cvičením a na podpoře výuky virtuálním lektorem. Učební cestu, kterou program automaticky stanoví na základě výsledků rozřazovacího testu a potřeb a požadavků studenta, je možno kdykoliv změnit či doplnit jak ze strany studenta, tak i lektora. Nové studijní plány pak vždy reflektují studijní pokrok a zaměřují se na jazykové oblasti, které jsou pro studenta problematické. Svůj studijní plán mohou studenti kdykoliv ovlivnit prostřednictvím konzultací s lektorem. Lektor neustále motivuje studenta k systematické práci, posílá mu doplňkové materiály, jeho přístup je proaktivní. Lektor také zpracovává individuální měsíční zprávy o studiu a pokroku studentů a doporučuje způsoby, jak studijní výsledky zlepšit. Technická podpora je k dispozici kdykoliv v pracovní dny během pracovní doby každé pobočky. Součástí E-coachingu jsou také tzv. E-lessons, tedy výuka prostřednictvím technologie Skype
(1 x 60 minut týdně), pokud má student zájem, může být tato forma výuky nahrazena klasickou individuální výukou s lektorem na pobočce.