Skřivánek

THE WOR[L]D IS YOURS
Výkladový slovník

Across Language Server

Komplexní překladatelský nástroj, který kombinuje výhody CAT nástrojů, terminologických nástrojů, programů pro řízení zakázek i správu dodavatelů.

Apostila

Vyšší stupeň ověření veřejné listiny pro účely použití v zahraničí. Apostilou orgán státu, kde byla listina vydána (v ČR Ministerstvo spravedlnosti u listin vydaných justičními orgány a listin…

více

Autentické materiály

Materiály zprostředkovávající studentům styk s reálným světem, např. hudba, filmy a seriály, televizní a rozhlasové programy, literatura a zjednodušená četba, články z novin, časopisů…

více

Blended výuka

Moderní forma výuky, která zahrnuje kombinaci samostudia prostřednictvím e-learningového/ online či offline kurzu a docházkového studia (v dnešní době často také nahrazovaného virtuálním studiem).…

více

Cambridge English Language Assessment

Cambridge English Language Assessment, součást University of Cambridge, vyvíjí a vyhodnocuje světově uznávané zkoušky pro studenty a učitele angličtiny. Zkoušky jsou rozdělené do těchto kategorií…

více

CAT

Překladový nástroj, zkratka pro počítačem podporovaný překlad (Computer-Aided Translation). Více informací o využití CAT nástrojů při překladu najdete zde.

více

Certifikace EN ISO 9001:2008

Certifikace ISO 9001 je zaměřená na management jakosti poskytovaných služeb. Představuje celosvětově uznávaný standard, jehož zavedení je východiskem pro aplikaci dalších požadavků na systém řízení společnosti.…

více

DIN EN 15038:2006

Mezinárodní norma DIN EN 15038:2006 podrobně předepisuje způsob provádění překladatelských zakázek, včetně definice pojmů, smluv a organizace postupu při zpracování překladů. 

Distanční výuka

Výuka, která není vázána na konkrétní místo, ale probíhá prostřednictvím různých technologií online nebo offline, od korespondenčních kurzů až po interaktivní online kurzy či aplikace.

Docházková („živá“) výuka

Kurz vedený lektorem, do kterého studenti pravidelně docházejí. Studenti pracují s učebnicí a doplňkovými materiály.

DTP oddělení

Oddělení, které se zabývá DTP službami, provádí grafické úpravy dokumentů.

DTP služby

Desktop publishing,  tvorba tištěného dokumentu za pomoci počítače, která spočívá ve vkládání textů a obrázků na stránku a jejich grafických upravách.

Effecto

Unikátní registrovaná metoda jazykové školy Skřivánek. Vychází z přesvědčení, že domluvit se je mnohem důležitější než umět teoreticky odříkat gramatická pravidla. Klíčem k úspěchu je odhodit…

více

E-learning

Pojem označující využití elektronických nástrojů ve vzdělávání.

EN 17100

Norma ČSN EN 17100:2015 stanovuje požadavky na překladatelské služby z hlediska zabezpečení lidských a technických zdrojů, managementu kvality a projektů, rámcových smluvních podmínek a postupů…

více