Zavřít

Poptávka

Rádi vám vytvoříme cenovou nabídku na míru

O jakou službu máte zájem?

Skřivánek s.r.o., IČ: 60715235, se sídlem Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Praha zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "Nařízení"), které v českém právním prostředí od 25. května 2018 doplňuje stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Seznamte se, prosím se zásadami zpracování osobních údajů.

Všeobecné obchodní podmínky – jazyková škola

Přečtěte si důležitý dokument, který upravuje podmínky poskytování a zajištění jazykové výuky.

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto VOP upravují práva a povinnosti společnosti Skřivánek s.r.o., se sídlem Na dolinách 153/22, Praha 4, PSČ 147 00, IČO 60715235, obchodní společnosti zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232789, 20. 7. 1994, (dále jen „zhotovitel“) a objednatele, týkající se úpravy podmínek poskytování a zajištění jazykové výuky ze strany zhotovitele a dalších práv a povinností, které nejsou výslovně uvedeny v každé jednotlivé smlouvě (smlouvě o zajištění jazykové výuky) uzavírané s objednatelem, přičemž za objednatele se považuje fyzická či právnická osoba požadující plnění ve formě poskytování služeb v oblasti jazykové výuky a s tím spojených dalších činností.

2. Předmětem těchto VOP jsou podmínky, za nichž zhotovitel na základě každé jednotlivé smlouvy či formou samostatných dílčích smluv, kterou jsou definovány detailní podmínky poskytování služeb, poskytne objednateli smluvní plnění (dále jen služba/y) v rámci svého živnostenského oprávnění a předmětu podnikání (činnosti), jejichž předmětem je zejména jazyková výuka.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli své služby za podmínek uvedených v těchto VOP a smluvním ujednáním ve formě dle těchto VOP.

4. Zhotovitel poskytuje služby objednateli prostřednictvím svých zaměstnanců, jakož i smluvních externích spolupracovníků.

 

II. Písemná forma úkonů a doručování

1. Za úkony učiněné v písemné formě se pro účely těchto VOP vedle písemností v listinné podobě považuje i

1.1. faxová zpráva (dále též fax);

1.2. elektronická pošta (dále též e-mail);

1.3. elektronický objednávkový formulář zhotovitele (dále též objednávkový formulář). V případě e-mailu či objednávkového formuláře odeslaného z jiné, než ve smlouvě uvedené adresy je písemná forma zachována tehdy, obsahuje-li zpráva

1.3.1 číslo kurzu/objednávky/rámcové smlouvy přidělené zhotovitelem, které pro tyto účely plní funkci sjednaného hesla. Bude-li e-mail či objednávkový formulář opatřen číslem

1.3.2 kurzu/objednávky/rámcové smlouvy, platí mezi účastníky nevyvratitelná domněnka, že příslušný účastník, jehož jménem byl odeslán, tento e-mail podepsal se stejnými účinky, jako by šlo o podpis specifikovaný v čl. II. 1.3.1. Účastník odpovídá za škodu, která by druhému účastníkovi zneužitím hesla vznikla.

1. Za den, resp. okamžik doručení, se považují u písemnosti odeslané na správnou korespondenční adresu, faxové číslo, resp. e-mailovou adresu v případě

1.1. listiny:

1.1.1. u zásilek doručovaných osobně datum potvrzeného převzetí;

1.1.2. u běžných zásilek doručovaných prostřednictvím držitele poštovní licence datum převzetí vyznačené na listině adresátem;

1.1.3. u doporučených zásilek doručovaných prostřednictvím držitele poštovní licence den uvedený na potvrzení o doručení a v případě, kdy adresát od nositele poštovní licence zásilku nepřevezme, třetí den po jejím podání k přepravě držiteli poštovní licence;

1.1.4. faxu: čas bezchybného odeslání vyznačený na potvrzení vytištěném faxovou stanicí odesílajícího;

1.1.5. e-mailu či objednávkového formuláře: čas zpětného potvrzení adresátem e-mailu či objednávkového formuláře a není-li takové potvrzení a není-li prokázáno jinak, pak den následující po datu odeslání e-mailu, pokud odesílatel neobdržel zprávu o jeho nedoručitelnosti.

 

III. Smlouvy

1. Smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem, s výjimkou v těchto VOP výslovně uvedenou, vzniká bezvýhradným potvrzením objednávky objednatele ze strany zhotovitele či podepsanou smlouvou mezi zhotovitelem a objednatelem uskutečněné písemnou formou. Předmět smlouvy je v textu těchto VOP podle potřeby označován jako služba, popř. výuka.

2. Platí, že ode dne účinnosti smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem se její součástí, jakož i součástí každé, a to i dílčí smlouvy uzavřené na základě např. rámcové smlouvy, stanou veškerá ujednání těchto VOP, i když na ně nebude smlouva výslovně odkazovat s výjimkou vyloučení VOP výslovně sjednaným uvedenou smlouvou, přičemž platí, že pokud by byl mezi ustanovením smlouvy a/nebo některého dalšího v tomto bodě uvedeného dokumentu rozpor, bude mít přednost ustanovení smlouvy.

3. Kromě obvyklých náležitostí objednávky či smlouvy jsou strany povinny uvést:

3.1. specifikaci služby;

3.2. světový jazyk, kterého se požadovaná služba týká;

3.3. specifikaci obecného nebo specializovaného zaměření služby (např. zaměření terminologie z hlediska oboru působnosti objednatele);

3.4. objem poptávaných služeb (např. počet studentů, počet hodin apod.);

3.5. požadovaný termín poskytnutí služby nebo zahájení výuky a délka jejich trvání;

3.6. požadované místo plnění služby (např. místo konání výuky);

3.7. kontaktní osobu obou stran.

4. K poptávce doručené v pracovních dnech v obvyklé pracovní době (dále též pracovní doba) příslušné provozovny zhotovitele se zhotovitel objednateli vyjádří v přiměřené lhůtě. Spolu s vyjádřením k poptávce může zhotovitel zaslat objednateli buď

4.1. požadavek na upřesnění poptávkou požadovaných služeb či podmínek jejich poskytnutí, nebo

4.2. nabídku k realizaci požadovaných služeb a podmínek jejich poskytnutí, nebo

4.3. písemný návrh smlouvy, to zejména v případě poptávky s větším rozsahem poptávkou požadovaných služeb (např. na zajištění firemních jazykových kurzů apod.), nebo

4.4. v případě poptávky s menším rozsahem požadovaných služeb (např. na zajištění individuálního jazykového kurzu) potvrzení, že poptávkou požadovanou službu poskytne.

5. Smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem vznikne v okamžiku, kdy se účastníci shodnou na celém jejím obsahu, tj. potvrzením objednávky objednatele ze strany zhotovitele nebo podpisem samostatné smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem.

6. Změnit smlouvu lze písemnou dohodou, přičemž pravidla pro vznik smlouvy platí v tomto případě přiměřeně i pro její změnu.

7. Zrušit smlouvu lze:

7.1. písemnou dohodou objednatele a zhotovitele

7.2. písemným úkonem (odstoupením od smlouvy) dle a/nebo za podmínek těchto VOP či smlouvy (objednávky)

7.2.1. v případě, že se po uzavření smlouvy vyskytnou na straně zhotovitele či objednatele neodstranitelné překážky bránící splnění závazku;

7.2.2. z důvodů uvedených ve smlouvě, v těchto VOP a/nebo v právním předpise, kterým se smluvní vztah řídí.

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy písemným oznámením doručeným zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu stornopoplatku po objednateli, se splatností jednoho týdne ode dne doručení oznámení o požadavku stornopoplatku s vyčíslením jeho výše. Výše stornopoplatku je určena, jak dále uvedeno:

8.1. ve výši až 50 % z ceny služby při odstoupení ze strany objednatele před zahájením poskytování služby, přičemž výše stornopoplatku je na uvážení zhotovitele, dle již vynaložených nákladů na přípravu služby (kurzu) se zohledněním objektivních důvodů na straně objednatele;

8.2. ve výši až 100 % z ceny služby (kurzu) bez DPH při odstoupení v období po zahájení výuky dnem zahájení kurzu ze strany objednatele vyjma objektivních důvodů na straně objednatele ohledně nemožnosti využití služeb dle uzavřené smlouvy, přičemž konečná výše stornopoplatku je odvislá od již poskytnutého plnění či nákladů spojených s dosud poskytnutou službou ze strany zhotovitele.

 

IV. Splnění služby

1. Zhotovitel řádně splní službu jejím dokončením v rozsahu a za podmínek ve smlouvě sjednaných.

2. Je-li služba poskytována elektronickými prostředky (např. formou přístupu na webové stránky zhotovitele), zašle či předá zhotovitel objednateli přístupové údaje (např. přístupové heslo) a to v dostatečném předstihu. Tyto údaje je objednatel povinen uchovat v tajnosti a odpovídá za škodu, která by zhotoviteli vznikla jejich zneužitím. Platí, že užití objednateli zaslaných přístupových údajů z jakéhokoliv externího zařízení bude přičítáno objednateli s případným záznamem v příslušné databázi zhotovitele.

3. Objednatel je povinen službu (výuku) převzít v místě a způsobem sjednaným ve smlouvě.

4. Převzetí služby je objednatel povinen zhotoviteli neprodleně potvrdit, přičemž za potvrzení se považuje v případě

4.1. klasické výuky podpis studenta na docházkovém listu;

4.2. e-learningové výuky potvrzení o přijetí přístupových práv;

4.3. Skype výuky akceptování/nerozporování e-mailového hlášení lektora o realizované výuce.

5. Služba, jejímž předmětem je výuka, není poskytnuta opožděně, pokud je zhotovitelem po uplynutí doby pro výuku uvedené ve smlouvě realizována náhradní výuka za výuku zrušenou způsobem a z důvodů ve smlouvě předvídaných.

6. Pokud řádně nabídnutou výuku objednatel znemožní provést jiným způsobem než způsobem předvídaným ve smlouvě, ztrácí nárok na zajištění náhradní výuky a zhotoviteli vzniká právo na její zaplacení okamžikem, kdy ji nabídl objednateli k převzetí. Totéž platí v případě, kdy objednatel bez uvedení důvodu předvídaného ve smlouvě nepotvrdí zhotoviteli převzetí jakékoliv jiné řádně provedené služby.

7. V případě neuskutečnění výuky, které zaviní zhotovitel (např. nemoc lektora), budou neodučené nasmlouvané hodiny odučeny v náhradním termínu.

8. Je-li předmětem smlouvy klasická výuka (individuální nebo skupinová) fakturovaná vždy měsíčně zpětně, pak platí:

8.1. jestliže je sjednaná vyučovací hodina odvolána 24 a více hodin před jejím zahájením, je tato vyučovací hodina zrušena a do naplnění limitu uvedeného v čl.IV. 8.4 těchto VOP nebude objednateli účtována, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou na jejím náhradním plnění. Toto ustanovení neplatí zejména pro skupinovou semestrální výuku pro veřejnost;

8.2. jestliže je sjednaná vyučovací hodina odvolána později než v době uvedené v čl. IV. 8.1, propadá tato hodina bez nároku na náhradu a je uhrazena stejným způsobem jako vyučovací hodina odučená;

8.3. neprobíhá-li výuka standardně během sobot a nedělí, počítají se do časů rušení vyučovací hodiny pouze pracovní dny;

8.4. objednatel je oprávněn zrušit podle čl. IV. 8.1 maximálně 25 % nasmlouvaných vyučovacích hodin jednoho kurzu v každém jednotlivém měsíci, pokud není v předem sjednaných případech dohodnuto jinak. Zbylé vyučovací hodiny, i když včas zrušené, budou účtovány jako řádně odučené ze strany zhotovitele.

 

V. Záruční doba, reklamační lhůty a nároky z odpovědnosti za vady služby

1. Služba má vady v případě, že nebyla poskytnuta v souladu se smlouvou a VOP.

2. Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad služby písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do 7 dnů ode dne poskytnutí služby. Za poskytnutou službu se pro tento účel považuje v případě

2.1. klasické výuky každá jednotlivá uskutečněná vyučovací hodina bez ohledu na celkovou sjednanou délku výuky;

2.2. e-learningu okamžik předání přístupových práv;

2.3. jazykového auditu provedení vlastního otestování;

2.4. jazykové zkoušky účast na zkoušce.

3. Nároky z odpovědnosti za vady služby zanikají, jsou-li uplatněny z důvodů, které smlouva a/nebo tyto VOP vylučují a/nebo po uplynutí reklamační lhůty.

4. Objednatel je povinen reklamovat vady služby písemně bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. V reklamaci je objednatel povinen uvést a/nebo připojit:

4.1. důvod reklamace;

4.2. jasnou identifikaci poskytnuté služby (číslo kurzu apod.);

4.3. dobu a způsob zjištění vad/y;

4.4. popis vad/y a případně četnost jejich výskytu;

4.5. případný neupravený zvukový a/nebo zvukově-obrazový záznam.

5. Bude-li reklamace shledána oprávněnou, poskytne zhotovitel objednateli podle jeho volby buď přiměřenou slevu z ceny služby bez DPH odpovídající povaze a rozsahu vad, nebo, je-li předmětem služby výuka, náhradní výuku a/nebo výměnu lektora.

 

VI. Cenová ujednání, fakturace a splatnost

1. Pokud není cena ujednána mezi objednatelem a zhotovitelem předem, je podkladem pro její sjednání cenová nabídka zhotovitele předložená objednateli a v ní uvedené ceny a cenové podmínky a/nebo způsob jejích určení.

2. Zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení částečných nebo plných úhrad předem a za tímto účelem je oprávněn vystavovat objednateli příslušné zálohové a/nebo daňové doklady. Není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak, jsou vydané podle ust. § 1751 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tyto zálohové a/nebo daňové doklady splatné v termínu na nich uvedeném.

3. Není-li výslovně uvedeno jinak, má se za to, že veškeré ceny, jakož i další částky, nezahrnují DPH v zákonné výši.

4. Pokud nebyla cena určité služby ve smlouvě sjednána, účtuje zhotovitel objednateli jako cenu takové služby cenu služeb podle platného ceníku zhotovitele, účinného ke dni poskytnutí takové služby.

5. Nedojde-li k vystavení daňového dokladu již při objednání služby, pak fakturace bude probíhat v případě jednotlivé služby k datu uskutečnění zdanitelného plnění, jinak u plnění podle smluv uzavřených na delší časové období zpětně, vždy k poslednímu dni uplynulého měsíce. Vyúčtování případných nedoplatků či přeplatků, jakož i dalších nároků, bude prováděno při fakturaci měsíce následujícího.

6. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu s náležitostmi daňového dokladu (dále též faktura) v případě jednotlivé zakázky buď při jejím objednání, nebo k datu uskutečnění zdanitelného plnění, jinak u smluv uzavřených na delší časové období, než jeden měsíc bude probíhat měsíční fakturace za poskytnuté služby, a to vždy do patnáctého dne měsíce následujícího, za které je úhrada hrazena.

7. Objednatel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti, a to do 14 dnů od data vystavení faktury, a svoji platbu řádně označit.

8. Pokud není zhotovitelem vyúčtovaná částka zaplacena v hotovosti, pak se za den zaplacení pro účely těchto VOP považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

9. V případě prodlení se zaplacením je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10. Při opožděné platbě je úhrada objednatele, bez ohledu na její označení objednatelem, nejdříve započítána na úroky z prodlení, smluvní pokutu/y a úhradu storna a zbývající část platby na dluh/y samotný/e v pořadí podle jeho/jejich splatnosti.

11. V případě, že objednatel bude vůči zhotoviteli v prodlení se zaplacením daňového dokladu na částečnou či plnou úhradu předem oproti termínu v tomto dokladu uvedenému a/nebo v prodlení se zaplacením jakékoliv jiné částky po dobu delší než 30 dnů od jejího data splatnosti, je zhotovitel oprávněn:

11.1. odstoupit od smlouvy s tím, že účinky odstoupení nastávají ke dni, ke kterému k odstoupení došlo, a že v případě smlouvy na delší časové období v takovém případě k datu odstoupení zanikají veškeré dosud zhotovitelem nesplněné dílčí smlouvy v rámci smlouvy na delší časové období uzavřené; a/nebo

11.2. smlouvu vypovědět; a/nebo

11.3. požadovat od objednatele zajištění svých dosavadních i budoucích pohledávek, přičemž o vhodnosti a/nebo přiměřenosti takového zajištění rozhoduje zhotovitel; a/nebo

11.4. do doby úplného zaplacení svých pohledávek pozastavit poskytování svých služeb objednateli, a to i z dosud nesplněných smluv, aniž by to bylo považováno za porušení smlouvy ze strany zhotovitele. O dobu prodlení se zaplacením se v takovém případě prodlužují veškeré termíny plnění uvedené v dosud nesplněných smlouvách.

12. Zhotovitel je oprávněn zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek za objednatelem a pohledávky postoupit třetí osobě.

 

VII. Zásady spolupráce

1. Účastníci jsou povinni při vzájemném styku uvádět vždy číslo smlouvy, objednávky nebo kurzu.

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli včas veškeré podklady, materiály a informace potřebné pro poskytnutí služby.

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu od vzniku některé níže uvedené skutečnosti informovat objednatele, že se vyskytly okolnosti, které by mohly ohrozit včasné splnění služby objednateli.

4. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na plnění jeho smluvních povinností, včetně povinnosti včas zaplatit sjednanou cenu, jakož i o tom, že vstoupil do likvidace a/nebo se stal úpadcem podle insolvenčního zákona.

 

VIII. Zvláštní ujednání

1. Použije-li zhotovitel v rámci služby materiál (např. listinu s odborným textem, zvukový či obrazový záznam) poskytnutý mu objednatelem, nenese žádnou odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorskoprávních předpisů, pokud by vůči zhotoviteli byly uplatněny jakékoliv nároky třetích osob, pak tyto nároky vypořádá objednatel a poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost při obraně jeho zájmů.

2. Objednatel nesmí bez výslovného písemného souhlasu zhotovitele v obchodních záležitostech, zejména týkajících se aktuálně poskytované služby, kontaktovat napřímo lektora nebo jazykového auditora (dále též lektor).

3. Při kontaktu mezi objednatelem a lektorem s ním nesmí objednatel projednávat záležitosti týkající se finančních a obchodních podmínek služby a je povinen neodkladně informovat zhotovitele o jakémkoliv novém sjednaném ujednání s lektorem.

4. Objednatel nesmí bez výslovného písemného souhlasu zhotovitele vstupovat do jakýchkoliv obchodních či obdobných právních vztahů s lektorem zhotovitele, se kterým přišel do styku v souvislosti s plněním smlouvy (popř. v souvislosti s jiným obchodním vztahem mezi objednatelem a zhotovitelem týkajícím se překladů a tlumočení), činit sám či prostřednictvím třetích osob u lektora poptávky služeb či využívat nabídky lektora zahrnující překladatelské či tlumočnické služby, kontaktovat lektora zhotovitele, popř. předávat kontaktní údaje lektora zhotovitele třetím osobám, to vše po dobu účinnosti smlouvy uzavřené se zhotovitelem a po dobu 12 měsíců od ukončení této smlouvy. Objednatel není dále oprávněn činit jakékoliv kroky, které by vedly k přímému či nepřímému porušení tohoto odstavce z jeho strany či ze strany jiné třetí osoby. Zákaz dle tohoto odstavce se nevztahuje na toho lektora zhotovitele, který objednateli již před zahájením spolupráce se zhotovitelem prokazatelně poskytl službu shodnou s předmětem podnikání zhotovitele.

5. Objednatel je povinen vyvarovat se vůči zhotoviteli všech dalších případných forem nekalé soutěže a jakéhokoliv jednání, které by bylo na újmu zhotovitele.

6. V případě, že objednatel některou povinnost uvedenou v tomto článku VOP poruší, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v maximální výši až 200 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně. Zhotovitelem objednateli vyúčtovaná smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího vyúčtování, přičemž tato pokuta se nezapočítává na náhradu způsobené škody.

 

IX. Závazek mlčenlivosti

1. Níže v tomto článku uvedený závazek zhotovitele platí v případě, že mezi objednatelem a zhotovitelem nebyla/ nebude uzavřena zvláštní dohoda o mlčenlivosti, a to bez ohledu na její současné či budoucí označení.

2. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost vůči osobám mimo objednatele o všech informacích týkajících se:

2.1. objednatele, o kterých se v rámci své činnosti pro objednatele dozví;

2.2. zákazníků a partnerů objednatele, se kterými se seznámil při výkonu svých služeb;

2.3. obsahu výchozích materiálů, pokud mu pro zajištění služby (výuky) byly objednatelem poskytnuty.

3. Závazku mlčenlivosti nepodléhá údaj, který má prokazatelně alespoň jednu z těchto vlastností:

3.1. před sdělením je již veřejně známý nebo veřejně dostupný;

3.2. údaj je nutno sdělit třetí straně na základě povinnosti uložené platným právním předpisem anebo byl vynucen rozhodnutím/opatřením orgánu veřejné moci, kterému byl zhotovitel povinen se podrobit.

 

X. Zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Zhotovitel shromažďuje a vede aktuální evidenci svých zákazníků, kterým je i objednatel, obsahující osobní údaje (včetně data narození a rodného čísla, bylo-li přiděleno)a identifikační a provozní údaje. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat tyto údaje manuálně i automatizovaným způsobem, sám nebo prostřednictvím třetích osob a tyto údaje v souladu s platnými právními předpisy využívat pro účely právními předpisy stanovené a/nebo dovolené, pro účely plnění smlouvy, ochrany svých zájmů a pro další dohodnuté účely.

2. Objednatel zadáním objednávky a/nebo uzavřením smlouvy bere na vědomí, že zhotovitel bude zpracovávat jeho osobní údaje, v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Zhotovitel zpracovává pouze ty osobní údaje objednatele, které získá v souvislosti se smlouvou a jejím plněním, a to v rozsahu, ve kterém jsou uvedeny ve smlouvě a/nebo v materiálech určených k poskytnutí služby a/nebo ve kterém je objednatel v rámci plnění smlouvy zhotoviteli následně poskytne.

3. Tyto údaje budou zhotovitelem využity k jeho oprávněným zájmům a za účelem plnění smlouvy.

4. Objednatel zadáním objednávky a/nebo uzavřením smlouvy bere na vědomí, že zhotovitel je v přiměřené míře oprávněn zasílat obchodní sdělení a informovat jej o produktech ze své nabídky a z nabídky svých sesterských a spolupracujících společností, tyto produkty mu nabízet a případně zjišťovat jeho spokojenost se stávajícími produkty.

5. Objednatel bere na vědomí, že může kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení, přičemž byl seznámen se svými právy, především s

5.1. právem na přístup ke všem svým osobním údajům, které jsou zhotovitelem zpracovávány,

5.2. právem požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů,

5.3. právem vznést u zhotovitele námitku týkající se zpracování osobních údajů,

5.4. právem podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Objednatel zadáním objednávky a/nebo uzavřením    smlouvy stvrzuje, že se seznámil s Pravidly zpracování osobních údajů zhotovitelem dle Informačního memoranda na stránkách zhotovitele.

7. Objednatel bere na vědomí, že má v případě dotazů ke zpracování osobních údajů zhotovitelem, možnost kontaktovat zhotovitele na mailové adrese gdpr@skrivanek.cz

 

XI. Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit způsoby, které povolují platné právní předpisy a/nebo způsoby uvedenými ve smlouvě a/nebo předvídaným v těchto VOP.

2. Pokud byla smlouva uzavřena na dobu neurčitou,pak každá ze smluvních stran může smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

 

XII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud smlouva a tyto VOP nestanoví jinak, řídí se smluvní vztahy s objednatelem z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními platnými právními předpisy a dále bez ohledu na to, zda jsou ke smluvnímu textu připojeny, těmito VOP, které jsou k dispozici v sídle zhotovitele a na internetových stránkách www.skrivanek.cz.

2. Vyplněním objednávky, či uzavřením smlouvy objednatel potvrzuje, že se seznámil s VOP v aktuálním znění a že s těmito souhlasí. V případě rozporu mezi VOP a smlouvou či objednávkou poskytnutou zhotovitelem objednateli, má přednost smlouva či objednávka.

3. V případě, že se kterékoli ustanovení VOP stane neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.

4. Znění těchto VOP je pro smluvní strany závazné a tvoří nedílnou součást objednávky či každé jednotlivé smlouvy uzavřené mezi účastníky dle čl. III těchto VOP.

5. Objednatel podpisem a/nebo uzavřením smlouvy potvrzuje, že obsah všech výše uvedených materiálů, jakož i jinde v těchto VOP označených materiálů, je mu znám.

6. Znění VOP může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Aktuální znění platných a účinných VOP pro objednatele jsou k dispozici na webových stránkách zhotovitele. Jakékoliv změny či doplnění těchto VOP nabývají účinnosti k datu vydání aktuálních VOP a jejich zveřejnění na webových stránkách zhotovitele.

7. Dojde-li ke změně VOP je zhotovitel povinen o této skutečnosti před nabytím účinnosti jejich nového znění vhodným způsobem informovat objednatele, přičemž za vhodný způsob se považuje zejména:

7.1. zveřejnění na internetových stránkách zhotovitele www.skrivanek.cz;

7.2. oznámení o jejích zveřejnění na e-mailovou adresu objednatele;

7.3. zaslání jejích aktuální verze na e-mailovou adresu objednatele;

7.4. zaslání jejích aktuální verze v listinné podobě na korespondenční adresu objednatele; přičemž volba způsobu oznámení přísluší zhotoviteli.

8. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 9. 9. 2019.

 

Ing. Pavel Skřivánek, jednatel