Zavřít

Poptávka

Rádi vám vytvoříme cenovou nabídku na míru

O jakou službu máte zájem?

Skřivánek s.r.o., IČ: 60715235, se sídlem Na dolinách 153/22, CZ 147 00 Praha zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “Nařízení”) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Seznamte se, prosím se zásadami zpracování osobních údajů.

Všeobecné obchodní podmínky – překlady a tlumočení

Přečtěte si důležitý dokument, který upravuje podmínky poskytování a zajištění překladů, korektorských nebo jiných souvisejících služeb a tlumočení.

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem.

2. Pro účely těchto VOP se firma Skřivánek, s. r. o.,se sídlem Praha 4 - Podolí, Na Dolinách 153/22, PSČ 147 00, : 60715235, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 156108, označuje jako zhotovitel a subjekt, který uzavřel se zhotovitelem smlouvu vymezující rámcové smluvní podmínky (např. smlouva o spolupráci ap.) na překlady (či korektorské nebo jiné související služby) a tlumočení a/nebo objednal překlady (či korektorské nebo jiné související služby) a/nebo tlumočení na jednotlivou zakázku a/nebo skupinu zakázek (dále též smlouva), se označuje jako objednatel, oba pak též jako účastníci.

3. Předmětem těchto VOP jsou podmínky, za nichž bude zhotovitel na základě jednotlivé smlouvy či formou samostatných dílčích smluv dle smlouvy vymezující rámcové smluvní podmínky (např. smlouva o spolupráci ap.) poskytovat objednateli smluvní plnění (dále jen služba/služby) v rámci svého živnostenského oprávnění a předmětu podnikání (činnosti), jejichž předmětem bude zejména:

3.1. vyhotovování překladů a/nebo

3.2. poskytování korektorských nebo jiných souvisejících služeb a/nebo

3.3. poskytování tlumočení.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli své služby za podmínek uvedených v těchto VOP a objednatel je povinen za každou splněnou službu zaplatit sjednanou cenu, a bude-li služba poskytnuta, aniž byla cena sjednána, pak za cenu obvyklou.

5. Zhotovitel poskytuje služby objednateli prostřednictvím svých zaměstnanců, jakož i smluvních externích spolupracovníků.

 

II. Písemná forma úkonů a doručování

1. Za úkony učiněné v písemné formě (dále též písemnost a/nebo písemná forma a/nebo písemně) se pro účely těchto VOP vedle písemností v listinné podobě považují i

1.1. faxová zpráva (dále též fax),

1.2. elektronická pošta (dále též e-mail),

1.3. elektronický objednávkový formulář zhotovitele (dále též e-mail).

1.4. V případě e-mailu odeslaného z jiné elektronické adresy, než je elektronická adresa uvedená ve smlouvě, je písemná forma zachována tehdy, obsahuje-li e-mail

1.4.1. elektronický podpis provedený postupem podle zvláštních právních předpisů (dále též podpis) a/nebo

1.4.2. číslo zakázky přidělené zhotovitelem, které pro tyto účely plní funkci sjednaného hesla. Bude-li e-mail opatřen číslem zakázky, platí mezi účastníky nevyvratitelná domněnka, že příslušný účastník, jehož jménem byl odeslán, tento e-mail podepsal se stejnými účinky, jako by šlo o podpis specifikovaný v čl. II. odst. 1.4.1. Účastník odpovídá za škodu, která by druhému účastníkovi zneužitím hesla vznikla.

2. Písemnost musí být odesílatelem zaslána, resp. doručena druhému účastníkovi s náležitostmi stanovenými v těchto VOP v podobě:

2.1. listinné, a to na korespondenční adresu uvedenou ve smlouvě;

2.2. faxu, a to na faxové číslo uvedené ve smlouvě;

2.3. e-mailu, a to na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě;

2.4. sms, a to na telefonní číslo uvedené ve smlouvě.

3. Za den, resp. okamžik doručení se u písemností odeslaných na správnou korespondenční adresu, faxové číslo, e-mailovou adresu, resp. telefonní číslo považuje

3.1. v případě listiny:

3.1.1. u zásilek doručovaných osobně a/nebo kurýrní službou datum potvrzeného převzetí,

3.1.2. u běžných zásilek doručovaných prostřednictvím držitele poštovní licence datum převzetí adresátem vyznačené na listině hodnověrným způsobem,

3.1.3. u doporučených zásilek doručovaných prostřednictvím držitele poštovní licence den uvedený na potvrzení o doručení a v případě, kdy adresát od nositele poštovní licence zásilku nepřevezme, třetí den po jejím podání držiteli poštovní licence k přepravě;

3.2. v případě faxu: čas bezchybného odeslání vyznačený na potvrzení vytištěném faxovou stanicí odesílajícího;

3.3. v případě e-mailu: čas zpětného potvrzení přijímacím zařízením adresáta e-mailu, a není-li takového potvrzení a není-li prokázáno jinak (např. potvrzením správce poštovního serveru o existenci poruchy), pak den následující po datu odeslání e-mailu, pokud odesílatel neobdržel zprávu o jeho nedoručitelnosti;

3.4. v případě sms: den následující po datu prokazatelného odeslání sms.

 

III. Smlouvy

1. Smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem vzniká písemným potvrzením objednávky zhotovitelem nebo písemným potvrzením nabídky objednatelem. Smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem dále vzniká také, pokud jsou některé údaje v objednávce objednatele nebo nabídce zhotovitele v následné komunikaci účastníků dostatečně upřesněny a zhotovitel zašle objednateli písemně potvrzení obsahu smlouvy označené jako zakázka a objednatel toto potvrzení do 24 hodin neodmítne. Předmět smlouvy je v textu těchto VOP dle potřeby označován jako zakázka. Platí, že ode dne účinnosti smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem se součástí každé, a to i dílčí, smlouvy stanou veškerá ustanovení těchto VOP, i když na ně nebude smlouva výslovně odkazovat.

2. V objednávce je objednatel povinen uvést:

2.1. identifikaci objednatele;

2.2. specifikaci zakázky, zda jde o překlad, korektorské služby či tlumočení;

2.3. výchozí a/nebo cílový jazyk;

2.4. požadovaný termín splnění, tj. termín dodání překladu, korektury, dalších souvisejících služeb či požadovaný termín a dobu tlumočení;

2.5. požadovaný způsob předání či provedení objednané služby;

2.6. kontaktní osobu pro komunikaci s objednatelem;

2.7. účel, ke kterému bude zakázka užita. Nebude-li v objednávce účel zakázky uveden a zakázka bude vypracována bez zřetele k účelu, který objednatel zamýšlel, aniž by s tím zhotovitele seznámil, nejedná se o vadu služby dle čl. V těchto VOP a objednateli nevzniká v této souvislosti nárok z odpovědnosti za vadu služby;

2.8. zda bude zakázka použita pro tisk, přičemž v kladném případě musí objednávka obsahovat i objednání speciálního procesu zpracování překladu textů určených do tisku. Nebude-li tento účel v objednávce uveden a/nebo nebude-li tento speciální proces zpracování objednán, nejedná se o vadu služby dle čl. V těchto VOP a objednateli nevzniká v této souvislosti nárok z odpovědnosti za vadu služby;

2.9. zda zakázka (obzvláště v případě překladu) obsahuje odborné a jiné zvláštní výrazy, zkratky apod. (dále též terminologie), a v kladném případě předat zhotoviteli seznam používané terminologie v příslušném jazyce a/nebo poskytnout zhotoviteli pomocné materiály a/nebo uvést do objednávky jméno a kontakt na odpovědnou osobu, kterou pověřil konzultací terminologie, přičemž pokud tak neučiní a zhotovitel nevědomě užije jinou terminologii, než kterou objednatel zamýšlel, nejedná se vadu služby dle čl. V těchto VOP a objednateli nevzniká v této souvislosti nárok z odpovědnosti za vadu služby. 

3. Lhůta pro vyjádření zhotovitele k objednávce doručené v pracovních dnech v obvyklé pracovní době (dále též pracovní doba) příslušné provozovny zhotovitele činí (šest) hodin od jejího doručení, není-li v ní objednatelem uvedena lhůta delší. U objednávek doručených mimo pracovní dobu počíná tato lhůta běžet se začátkem nejbližší pracovní doby následující po doručení objednávky.

4. Jednotlivé smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem mohou též vzniknout v rámci poptávky pomocí prostředků hlasové komunikace na dálku (např. telefonicky) tak, že

4.1. zhotovitel při takovým způsobem uskutečněné poptávce objednatele navrhované podmínky akceptuje a

4.2. po obdržení podkladů k provedení zakázky poskytne objednateli požadované plnění, přičemž objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že za účelem zajištění náležité evidence smluv a jejich obsahu může být komunikace mezi ním a zhotovitelem zaznamenávána a po dobu odpovídající oprávněným zájmům zhotovitele archivována,

4.3. případně zhotovitel může objednateli zaslat potvrzení ve smyslu čl. III. odst. 1. těchto VoP

5. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že se součástí každé smlouvy stanou následující dokumenty ve znění aktuálně platném ke dni jejího vzniku:

5.1. veškerá ustanovení těchto VOP,

5.2. ceníky zhotovitele, a to i v případě, že na ně smlouva nebude výslovně přímo odkazovat.

5.3. Pokud vznikne mezi ustanovením smlouvy a/nebo VOP a/ nebo ceníky zhotovitele rozpor, má při výkladu vždy přednost ustanovení smlouvy.

6. Změnit smlouvu lze písemnou dohodou, přičemž pravidla pro vznik smlouvy platí v tomto případě přiměřeně i pro její změnu.

7. Zrušit smlouvu lze

7.1. písemným úkonem zhotovitele v případě, že se po uzavření smlouvy vyskytnou na jeho straně neodstranitelné překážky bránící splnění služby,

7.2. písemným úkonem objednatele, kterým v odůvodněných případech odstoupí od smlouvy (tzv. „stornuje zakázku“), přičemž jako odstupné zaplatí zhotoviteli 7.2.1. v případě překladu (či korektorské nebo jiné související služby), na kterém zhotovitel

7.2.1. nezačal pracovat, 20 % z ceny zakázky, nejvýše však 1 500

7.2.2. začal pracovat, 20 % z ceny zakázky plus cena již přeloženého textu (či provedené korektorské nebo jiné související služby) stanovená poměrem k dohodnuté ceně celé zakázky, nejvýše však 100 % z ceny celé zakázky;

7.2.3. v případě tlumočení při odstoupení

7.2.4. více než 24 hodin před sjednaným časem zahájení tlumočení 50 % z ceny zakázky,

7.2.5. méně než 24 hodin před sjednaným časem zahájení tlumočení 100 % z ceny zakázky.

8. Smlouvy, obvykle pak smlouvy vymezující rámcové smluvní podmínky mezi objednatelem a zhotovitelem (např. smlouva o spolupráci ap.) na překlady, korektorské nebo jiné související služby a tlumočení, vznikají rovněž na základě návrhu předloženého zhotovitelem. Ustanovení těchto VOP upravující vznik smluv platí přiměřeně i pro tyto případy.

 

IV. Splnění služby (zakázky)

1. Zhotovitel řádně splní službu v případě

1.1. v případě překladu či korektorské nebo jiné související služby předáním dokončeného překladu / korektorské nebo jiné související služby v souladu se smlouvou, přičemž za včas poskytnutou službu je považováno předání překladu / korektorské nebo jiné související služby nejpozději 30 minut po uplynutí sjednaného termínu pro poskytnutí služby, není-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak,

1.2. v případě tlumočení poskytnutím tlumočení v souladu se smlouvou.

2. Objednatel je povinen službu (zakázku) převzít v místě a/nebo způsobem uvedeným ve smlouvě.

3. Převzetí služby (zakázky) je objednatel povinen zhotoviteli neprodleně písemně potvrdit, přičemž tak učiní

3.1. v případě překladu / korektorské nebo jiné související služby obvyklým způsobem užívaným pro písemný styk se zhotovitelem,

3.2. v případě tlumočení potvrzením písemného protokolu o tlumočení.

4. Pokud objednatel nesplní svoji povinnost uvedenou v čl. IV. odst. 3. těchto VOP a ani ve lhůtě 24 hodin po uplynutí termínu pro poskytnutí služby písemně u zhotovitele neurguje splnění služby, má se za to, že službu řádně a včas obdržel.

5. Služba není poskytnuta opožděně, pokud na základě písemné urgence objednatele zhotovitel předá opakovaně zakázku a prokáže, že tuto již jednou objednateli včas odeslal.

6. V případě, že výsledek služby, jejímž předmětem je překlad / korektorské nebo jiné související služby, nebude možno ze závažných důvodů předat dohodnutým způsobem, je zhotovitel oprávněn

6.1. buď zvolit náhradní způsob předání a, bude-li to ještě účelné, na tuto skutečnost objednatele upozornit, přičemž vznikne-li potřeba náhradního předání z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen takto vzniklé náklady zhotoviteli uhradit,

6.2. anebo předmět zakázky uložit ve své provozovně a na tuto skutečnost objednatele upozornit.

7. V případě, že řádně vyhotovenou zakázku objednatel nepřevezme a/nebo znemožní její předání, vzniká právo na její zaplacení zhotoviteli okamžikem, kdy ji nabídl objednateli k převzetí.

 

V. Nároky z odpovědnosti za vady služby a lhůty k jejich uplatnění

1. Služba má vady v případě, že nebyla poskytnuta v souladu se smlouvou a/nebo doplňujícími požadavky objednatele, které zhotovitel potvrdil.

2. Objednatel je povinen uplatnit případné nároky z vad služby u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 21 dní ode dne poskytnutí služby. Nároky z vad služby je objednatel povinen uplatnit písemně.

3. Nároky z odpovědnosti za vady služby zanikají, jsou-li uplatněny z důvodů, které smlouva a/nebo tyto VOP vylučují a/nebo po uplynutí lhůty dle čl. V. odst. 2.

4. Při uplatnění nároku z odpovědnosti za vady služby je objednatel povinen uvést a/nebo připojit:

4.1. důvod uplatnění nároku,

4.2. dobu a způsob zjištění vad/y,

4.3. popis vad/y a případně četnost jejího/jejich výskytu,

4.4. v případě uplatnění nároku za vadu služby tlumočení případný neupravený zvukový a/nebo zvukově-obrazový záznam,

4.5. návrh řešení, které objednatel požaduje.

5. Uzná-li zhotovitel vadu poskytnuté služby, poskytne objednateli dle jeho volby buďto přiměřenou slevu z ceny služby bez DPH odpovídající povaze a rozsahu vad, nebo, půjde-li o vadu překladu či korektorské nebo jiné související služby a objednatel o to požádá, poskytne zhotovitel namísto slevy opravené vyhotovení překladu či korektorské nebo jiné související služby.

6. Za případnou škodu způsobenou vadami služby odpovídá zhotovitel do výše ceny zakázky bez DPH.

7. V případě, že mezi účastníky vznikne spor týkající se oprávněnosti včas uplatněných nároků objednatele z odpovědnosti za vady dle čl. V odst. 1 VOP, zavazují se účastníci

7.1. řešit tento spor nejprve mimosoudní cestou, a to formou odborného posudku nezávislého tlumočníka z evidence znalců a tlumočníků vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky, kterého si účastníci zvolí na základě konsensuální dohody, a

  7.2. v případě, že posudek nezávislého tlumočníka vyzní v neprospěch zhotovitele a zhotovitel s výsledkem posudku souhlasí, má objednatel nárok na slevu z ceny služby, jejíž výši určí zhotovitel při současném zohlednění všech následujících faktorů - délka překládaného textu, počet hrubých chyb v překladu, počet lehkých chyb v překladu, nedodržení terminologie textu, omise, chybné formátování atd. Sleva dle tohoto odstavce může být poskytnuta maximálně do výše ceny služby.

  7.3. U tlumočení poskytne zhotovitel objednateli slevu z ceny služby obdobně jako v odstavci 7.2.

  7.4. V případě postupu dle odstavce 7.1. uhradí veškeré náklady (včetně zálohy) za zvoleného tlumočníka objednatel. Objednatel má nárok, aby mu zhotovitel uhradil polovinu vynaložených nákladů za tlumočníka v případě, že posudek tlumočníka vyzní v neprospěch zhotovitele, byť i jen částečně, a zhotovitel s posudkem tlumočníka souhlasí. Nárok objednatele dle tohoto odstavce musí být učiněn písemně.

  8. Nedojde-li k vyřešení sporu mimosoudní cestou nebo se účastníci neshodnou na zvolení nezávislého tlumočníka dle odstavce 7.1. nebo nesouhlasí-li některý z účastníků s výsledkem posudku nezávislého tlumočníka, bude spor vzniklý ze smlouvy a v souvislosti s ní rozhodován s konečnou platností u věcně a místně příslušného soudu ČR.

   

  VI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  1. Objednatel je spotřebitelem, pokud se zhotovitelem uzavřel smlouvu jako fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále též spotřebitel).

  2. Pokud mezi zhotovitelem a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smlouvy je Česká obchodní inspekce (Štěpánská 567/15, 120 Praha 2). Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz.

   

  VII. Cenová ujednání, fakturace a splatnost

  1. Podkladem pro cenovou kalkulaci služby a/nebo určení její ceny je ceník služeb zhotovitele aktuálně platný v době doručení objednávky zhotoviteli a v něm uvedené ceny a cenové podmínky a/nebo způsob jejich určení.

  2. Zhotovitel je oprávněn i v případech ve smlouvách nesjednaných požadovat zaplacení částečných nebo plných úhrad předem a za tímto účelem je povinen vystavovat objednateli daňové doklady. Není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak, jsou tyto daňové doklady splatné v termínu na nich uvedeném.

  3. Pokud ze smlouvy plyne, že cena služby v ní uvedená je předběžná, například proto, že při jejím stanovení bylo vycházeno pouze z odhadu počtu jednotek, řídí se výpočet konečné ceny počtem jednotek v cílovém jazyce a/nebo rozsahem skutečně vynaložené práce a nákladů zhotovitele a pro stanovení konečné ceny budou použity ceny uvedené v ceníku zhotovitele v době a místě poskytnutí služby, a pokud takové ceny ceník nebude obsahovat, ceny v době a místě poskytnutí služby obvyklé.

  4. Není-li výslovně uvedeno jinak, má se za to, že veškeré ceny, jakož i další částky nezahrnují DPH.

  5. Ceník služeb příslušné provozovny zhotovitele se ke dni jeho účinnosti stává součástí smlouvy a podle něj budou účtovány veškeré služby dle smluv od toho dne uzavřených.

  6. Fakturace bude probíhat v případě jednotlivé zakázky k datu uskutečnění zdanitelného plnění, v případě plnění dle smluv uzavřených na delší časové období zpětně, a to vždy k poslednímu dni uplynulého měsíce. Vyúčtování případných nedoplatků či přeplatků, jakož dalších nároků bude prováděno při fakturaci měsíce následujícího.

  7. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu s náležitostmi daňového dokladu (dále též faktura) v případě jednotlivé zakázky k datu uskutečnění zdanitelného plnění, v případě smluv uzavřených na delší časové období za všechny poskytnuté služby v předchozím měsíci do patnáctého dne měsíce následujícího.

  8. Objednatel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti, která vyjma vyúčtování smluvních pokut, činí 14 dnů od data vystavení faktury a svoji platbu řádně označit.

  9. Za zaplacení se pro účely těchto VOP považuje připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

  10. V případě prodlení se zaplacením je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok zhotovitele na úrok z prodlení.

  11. Při opožděné platbě je úhrada objednatele, bez ohledu na její označení objednatelem, nejdříve započítána na úroky z prodlení a smluvní pokutu/pokuty a zbývající část platby na jistinu dluhu / jistiny dluhů v pořadí dle jejich splatnosti.

  12. V případě, že objednatel bude vůči zhotoviteli v prodlení se zaplacením daňového dokladu na částečnou či plnou úhradu předem oproti termínu v tomto dokladu uvedenému a/nebo v prodlení se zaplacením jakékoliv jiné částky po dobu delší než 30 dnů od data splatnosti částky, je zhotovitel oprávněn

  12.1. odstoupit od smlouvy s tím, že u smlouvy na delší časové období v takovém případě k datu odstoupení zanikají veškeré doposud zhotovitelem nesplněné dílčí smlouvy uzavřené v rámci smlouvy na delší časové období a/nebo

  12.2. smlouvu vypovědět a/nebo

  12.3. požadovat od objednatele zajištění svých dosavadních i budoucích pohledávek, přičemž o vhodnosti a/nebo přiměřenosti takového zajištění rozhoduje zhotovitel a/nebo

  12.4. do doby úplného zaplacení svých pohledávek pozastavit poskytování svých služeb objednateli, a to i z doposud nesplněných smluv, či své služby objednateli neposkytovat, aniž by to bylo považováno za porušení smlouvy ze strany zhotovitele. O dobu prodlení se zaplacením se v takovém případě prodlužují veškeré termíny plnění uvedené v doposud nesplněných smlouvách.

  13. Zhotovitel je oprávněn zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek za objednatelem a za tímto účelem případně této třetí osobě předat v potřebném rozsahu osobní údaje objednatele, jakož i údaje vztahující se k pohledávkám. Objednatel je povinen jednat s touto třetí osobou jako s řádně pověřeným inkasujícím zmocněncem zhotovitele.

   

  VIII. Zásady spolupráce

  1. Účastníci jsou povinni při vzájemném styku vždy uvádět číslo zakázky.

  2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli včas veškeré podklady, materiály a informace potřebné pro poskytnutí služby, přičemž

  2.1. v případě překladu / korektorské nebo jiné související služby tak učiní při jejím objednání,

  2.2. v případě tlumočení tak učiní nejpozději 3 dny před termínem jeho uskutečnění. Pokud tak objednatel neučiní, nenese zhotovitel odpovědnost za vadu služby spočívající v užití chybné terminologie.

  2.3. Výchozí text, který objednatel dodá zhotoviteli, musí být věcně, terminologicky a jazykově srozumitelný a musí mít čitelnou a přehlednou podobu. Nebude-li výchozí text splňovat tyto náležitosti, neručí zhotovitel za správnost překladu a nenese odpovědnost za případné přímé a/nebo nepřímé škody, které objednateli vzniknou v důsledku nesprávného překladu / nesprávné korektorské nebo jiné související služby takového výchozího textu, přičemž v takovém případě se ani nejedná o vadu služby dle ustanovení čl. V. odst. 1.

  2.4. Zhotovitel je oprávněn na nedostatky výchozího textu objednatele upozornit a vyžádat si opravený či čitelný text, vysvětlení či dispozice. Do doby než objednatel nový text, vysvětlení či dispozice poskytne je zhotovitel oprávněn poskytování služby přerušit, přičemž o dobu tohoto přerušení se prodlužuje termín splnění služby.

  3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu od vzniku některé níže uvedené skutečnosti objednatele informovat, že

  3.1. podklady pro zpracování příslušné zakázky

  3.1.1. neobdržel a/nebo

  3.1.2. obdržel neúplné či v poškozeném stavu a/nebo

  3.2. zaslané podklady neodpovídají údajům uvedeným v objednávce (např. velikost souboru, jazyk atd.) a/nebo

  3.3. se vyskytly okolnosti, které by mohly ohrozit včasné předání zakázky objednateli.

  4. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na plnění jeho smluvních povinností včetně povinnosti včas zaplatit sjednanou cenu, jakož i o tom, že vstoupil do likvidace a/nebo se stal dlužníkem v úpadku podle insolvenčního zákona.

  5. Je-li předmětem služby tlumočení,

  5.1. není objednatel oprávněn požadovat od tlumočníka jinou činnost (např. písemný překlad, zápis z jednání, průvodcovské a organizační služby) a

  5.2. je objednatel povinen:

  5.2.1. zabezpečit podmínky odpovídající druhu tlumočení včetně technického zabezpečení, pokud toto neobjednal u zhotovitele,

  5.2.2. zavázal-li se zhotovitel k dodávce tlumočnické techniky, zajistit v potřebném časovém předstihu přístup zhotoviteli do prostor, kde bude tlumočnická technika instalována,

  5.2.3. zabezpečit dopravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa plnění zakázky a zpět odpovídajícím dopravním prostředkem vzhledem ke vzdálenosti míst,

  5.2.4. zajistí-li si tlumočník vlastní dopravu, uhradit zhotoviteli jeho cestovní náhrady včetně stravného v plné výši dle platných právních předpisů,

  5.2.5. zajistit na své náklady ubytování tlumočníka v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím,

  5.2.6. zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně půl hodiny, a to nejpozději po čtyřech a půl hodinách tlumočení;

  5.2.7. tlumočnickým dnem se rozumí 8 hodin včetně přestávek,

  5.2.8. zhotovitel má právo na náhradu za čas promeškaný tlumočníkem v souvislosti s poskytováním tlumočení.

   

  IX. Zvláštní ujednání

  1. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorskoprávních předpisů či jiných předpisů týkajících se práv k duševnímu vlastnictví.

  2. Objednatel ručí zhotoviteli za to, že nároky autorů textů, které předložil zhotoviteli k překladu či tlumočení, byly či budou vypořádány, jak náleží, a pokud by jakékoliv nároky třetích osob byly vůči zhotoviteli uplatněny, pak tyto ze svého vypořádá a poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost při obraně jeho zájmů.

  3. Objednatel nesmí bez výslovného písemného souhlasu zhotovitele v obchodních záležitostech, zejména týkajících se aktuálně zpracovávané zakázky, kontaktovat překladatele či tlumočníka, ani předávat jeho kontaktní údaje jakékoliv třetí osobě. Objednatel není dále oprávněn činit jakékoliv kroky, které by vedly k přímému či nepřímému porušení tohoto odstavce z jeho strany či ze strany jiné třetí osoby. 

  4. Dojde-li se souhlasem zhotovitele ke kontaktu mezi objednatelem a překladatelem či tlumočníkem, nesmí s nimi objednatel projednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek zakázky a je povinen neodkladně informovat zhotovitele o jakémkoliv novém ujednání s překladatelem či tlumočníkem.

  5. V případě, že objednatel některou povinnost uvedenou v tomto článku VOP poruší, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně. Smluvní pokuta vyúčtovaná zhotovitelem objednateli je splatná do 15 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování, přičemž zaplacená pokuta se nezapočítává na náhradu způsobené škody.

   

  X. Závazek mlčenlivosti

  1. Závazek zhotovitele uvedený níže v tomto článku platí v případě, že mezi objednatelem a zhotovitelem nebyla, resp. nebude uzavřena zvláštní dohoda o mlčenlivosti, a to bez ohledu na její současné či budoucí označení.

  2. Zhotovitel je povinen zachovávat nejpřísnější mlčenlivost vůči osobám mimo objednatele o všech informacích týkajících se

  2.1. objednatele, o kterých se v rámci své činnosti pro objednatele dozví,

  2.2. zákazníků a partnerů objednatele, se kterými se seznámil při výkonu svých služeb,

  2.3. obsahu výchozích materiálů a vyhotovených překladů či tlumočení.

  3. Závazku mlčenlivosti nepodléhá údaj, který má prokazatelně alespoň jednu z těchto vlastností:

  3.1. před sdělením je již veřejně známým nebo veřejně dostupným,

  3.2. údaj je nutno sdělit třetí straně na základě povinnosti uložené platným právním předpisem a/nebo byl vynucen rozhodnutím a/nebo opatřením orgánu veřejné moci, kterému byl zhotovitel povinen se podrobit.

   

  XI. Zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

  1. Zhotovitel shromažďuje a vede aktuální evidenci svých zákazníků, kterým je i objednatel, obsahující osobní údaje (včetně data narození a rodného čísla, bylo-li přiděleno)a identifikační a provozní údaje. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat tyto údaje manuálně i automatizovaným způsobem, sám nebo prostřednictvím třetích osob a tyto údaje v souladu s platnými právními předpisy využívat pro účely právními předpisy stanovené a/nebo dovolené, pro účely plnění smlouvy, ochrany svých zájmů a pro další dohodnuté účely.

  2. Objednatel zadáním objednávky a/nebo uzavřením smlouvy bere na vědomí, že zhotovitel bude zpracovávat jeho osobní údaje v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Zhotovitel zpracovává pouze ty osobní údaje objednatele, které získá v souvislosti se smlouvou a jejím plněním, a to v rozsahu, ve kterém jsou uvedeny ve smlouvě a/nebo v materiálech určených k poskytnutí služby a/nebo ve kterém je objednatel v rámci plnění smlouvy zhotoviteli následně poskytne.

  3. Tyto údaje budou zhotovitelem využity k jeho oprávněným zájmům a za účelem plnění smlouvy.

  4. Objednatel zadáním objednávky a/nebo uzavřením smlouvy bere na vědomí, že zhotovitel je v přiměřené míře oprávněn zasílat obchodní sdělení a informovat jej o produktech ze své nabídky a z nabídky svých sesterských a spolupracujících společností, tyto produkty mu nabízet a případně zjišťovat jeho spokojenost se stávajícími produkty.

  5. Objednatel bere na vědomí, že může kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení, přičemž byl seznámen se svými právy, především s

  • právem na přístup ke všem svým osobním údajům, které jsou zhotovitelem zpracovávány,
  • právem požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů,
  • právem vznést u zhotovitele námitku týkající se zpracování osobních údajů,
  • právem podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

  6. Objednatel zadáním objednávky a/nebo uzavřením smlouvy stvrzuje, že se seznámil s Pravidly zpracování osobních údajů zhotovitelem dle Informačního memoranda na stránkách zhotovitele: https://www.skrivanek.cz/cz/zpracovani-ochrana-osobnich-udaju

  7. Objednatel bere na vědomí, že v případě dotazů ke zpracování osobních údajů zhotovitelem může kontaktovat zhotovitele na e-mailové adrese gdpr@skrivanek.cz

   

  XII. Ukončení smlouvy

  1. Smlouvu lze ukončit způsoby, které povolují platné právní předpisy a/nebo způsoby uvedenými ve smlouvě a/nebo v těchto VOP

  2. Byla-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, pak každá ze smluvních stran může smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. I po uplynutí výpovědní doby je zhotovitel povinen veškeré rozpracované zakázky za podmínek sjednaných smlouvou a případně konkrétní dílčí smlouvou dokončit a objednatel je povinen tyto převzít a zaplatit.

   

  XIII. Závěrečná ustanovení

  1. Pokud smlouva a tyto VOP nestanoví jinak, řídí se smluvní vztahy s objednatelem příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatních platných právních předpisů a dále rovněž, bez ohledu na to, zda jsou ke smluvnímu textu připojeny, následujícími dokumenty:

  1.1. těmito všeobecnými obchodními podmínkami,

  1.2. ceníky zhotovitele.

  2. Objednatel podpisem smlouvy potvrzuje, že obsah všech výše uvedených, jakož i jinde v těchto VOP označených materiálů je mu znám.

  3. Znění VOP může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Aktuální znění platných a účinných VOP pro objednatele jsou k dispozici na webových stránkách zhotovitele. Jakékoliv změny či doplnění těchto VOP nabývají účinnosti k datu vydání aktuálních VOP a jejich zveřejnění na webových stránkách zhotovitele.

  4. Dojde-li ke změně ceníku nebo VOP, je zhotovitel povinen o této skutečnosti před nabytím účinnosti jejich nového znění vhodným způsobem informovat objednatele, přičemž za vhodný způsob se považuje zejména:

  4.1. zveřejnění na internetových stránkách zhotovitele www.skrivanek.cz,

  4.2. zaslání oznámení o jejich zveřejnění na e-mailovou adresu objednatele,

  4.3. zaslání jejich aktuální verze na e-mailovou adresu objednatele,

  4.4. zaslání jejich aktuální verze v listinné podobě na korespondenční adresu objednatele, přičemž volba způsobu oznámení přísluší zhotoviteli.

  5. Každou změnu údajů uvedených v záhlaví smlouvy, jako např. změnu korespondenční adresy, telefonního spojení apod., je účastník, kterého se změna týká, povinen bez zbytečného odkladu oznámit druhému účastníkovi.

  6. Znění těchto VOP je pro účastníky závazné.

  7. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 9. 9. 2019.

   

  Ing. Pavel Skřivánek, jednatel